Kontingent er ved generalforsamlingen fastsat til kr. 600,00 for 2016 sæsonen.

Kontingentet indeholder:

  • medlemskab af Team Rødovre Cykelklub
  • fællestræning  2-4 gange ugentligt
  • træningsprogram udarbejdet af vores Team Coach
  • god motionstræning
  • mulighed for deltagelse i fælles løb / arrangementer
  • fantastiske træningskammerater
  • fælles oplevelser

Team Rødovre Cykelklub’s vedtægter:

§ 3  Medlemskab:

Som medlem optages enhver uberygtet mand og kvinde (min. 18 år), når anmodning herom rettes til bestyrelsen – og denne godkender anmodningen.

§ 5  Indmeldelse:

Ved indmeldelse betales indeværende års kontingent.

§ 6  Kontingent:

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen. Det opkræves ved indmeldelsen. Girokvittering er gyldigt medlemskort.

§ 7  Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Udmeldelsen træder først i kraft, når alle mellemværender med klubben – såvel af økonomisk, som af anden karakterer bragt i orden.

Bopælsændring samt ændring af telefonnummer skal hurtigst muligt meddeles kassereren.